Elforsk genomför ett forskningsprojekt ang andelsägande i Solelföreningen

Satsningen på medlemsägda solcellsanläggningar i Sala och Heby har slagit mycket väl ut och förväntas därför ge inspiration till liknande projekt samt stimulera handeln med solel i det svenska energisystemet. Mot denna bakgrund har Elforsk (http://www.elforsk.se) tilldelat Svenska Energigruppen (http://www.svenskaenergigruppen.se) finansiering för att inom ramen för Solelprogrammet (http://www.solelprogrammet.se) genomföra ett forskningsprojekt som syftar till att följa upp initiativet ur ett andelsägarperspektiv. Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening bidrar med motfinansiering till projektet med motsvarande 29 000 kr, varav 5 000 avser kontanter och 24 000 avser naturabidrag.

Det främsta målet är att öka kunskapen om hushålls och företags motiv att köpa andelar i en solcellsanläggning samt huruvida andelsägande i sig leder till förändringar i elanvändares förhållningssätt och beteende. Ändamålet är vidare att ta reda på vilka för- och nackdelar andelsägarna ser med en egen respektive en gemensamt ägd solcellsanläggning och småskalig elproduktion i vindkrafts- respektive solcellsanläggningar.

Samtliga föreningsmedlemmar har tillgång till information om solcellsanläggningens elproduktion via den webbaserade statistiktjänsten energiinfo™ (http://www.svenskaenergigruppen.se/energiinfo.html) och de som är kunder i Sala Heby Energis nätområde har även tillgång till feedback om sin egen elanvändning. Projektet syftar vidare till att studera andelsägarnas användning av befintlig feedback och öka kunskapen om vilken information de är intresserade av, hur den ska presenteras samt via vilka media de föredrar i det sammanhanget.

Projektet planeras att pågå under perioden januari 2010-maj 2011. Projektet leds av Cajsa Bartusch, Svenska Energigruppen ((http://www.svenskaenergigruppen.se), och genomförs i samarbete med Maria Karwonen, Sala Heby Energi (http://www.sheab.se) och Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening. Det inleds med en småskalig intervjustudie, vars resultat ligger till grund för en mer omfattande enkätundersökning. I mån av relevans jämförs andelsägarnas förbrukningsprofil med solcellsanläggningarnas produktionskurvor.